YMCA Jongerenreizen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt ook voor YMCA Jongerenreizen. Met deze privacyverklaring informeren we je over welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt YMCA Jongerenreizen persoonsgegevens?

YMCA Jongerenreizen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Deelnemers, die ooit zich voor een reis hebben opgegeven met YMCA Jongerenreizen
  • Stafleden en werkgroepleden; dit zijn vrijwilligers die actief zijn (geweest) voor YMCA jongerenreizen

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De vrijwilligers lid van de werkgroep leggen alle persoongegevens vast in een Google Drive Excel bestand.

Het hoofdkantoor van YMCA Nederland verwerkt persoonsgegevens in BK, de administratieve applicatie van YMCA Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het nieuwsbriefsysteem.

Aanpassen of verwijderen van deze gegevens kan alleen door contact op te nemen met info@ymcajongerenreizen.nl.

Waarvoor verwerkt YMCA Jongerenreizen persoonsgegevens?

Als je mee wilt als deelnemer hebben wij persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld het boeken van ticket en het reserveren van activiteiten en overnachtingen.

Als je aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Wij gebruiken ook je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over de reis gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit YMCA Jongerenreizen. Wil je niet meer benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je een mail sturen naar Info@ymcajongerenreizen.nl

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt YMCA Jongerenreizen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsgegevens waarvan het noodzakelijk is dat de stafleden tijdens de reis hiervan op de hoogte zijn.

Hoe gaat YMCA Jongerenreizen met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De werkgroepleden van YMCA Jongerenreizen kunnen je persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen. Je kunt dit niet zelf, maar je kunt ons wel vragen je gegevens te bewerken of verwijderen. Ook de personeelsleden van YMCA nederland kunnen een deel van je gegevens inzien. De stafleden krijgen alleen de gegevens te zien van de deelnemers die meegaan met hun reis.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen YMCA Jongerenreizen

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten YMCA-afdeling, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Wij sturen je gegevens nooit door aan commerciële of andere ideologische organisaties, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens van deelnemers worden maximaal 10 jaar bewaard, gezien wij reizen organiseren voor deelnemers tussen de 15 en 25 jaar zal na maximaal 10 jaar een deelnemer buiten onze doelgroep vallen.

Gegevens van stafleden en werkgroepleden hebben geen bewaartermijn om zo iedereen te kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld een reünie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is YMCA Jongerenreizen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens YMCA Jongerenreizen van mij verwerkt?

Je kunt bij ons een verzoek doen tot het inzien van je persoonsgegevens door het sturen van een e-mail aan info@ymcajongerenreizen.nl. Je krijgt dan van ons een uitdraai uit het systeem met de over jouw bekende gegevens. Vervolgens kun je ons vragen deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door YMCA kun je terecht bij YMCA Jongerenreizen of bij YMCA Nederland.

OPT-OUT

Voor het ontvangen van digitale nieuwsberichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen die specifieke nieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op informatie over YMCA Nederland waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacybeleid

YMCA Jongerenreizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer

De inhoud van www.ymcajongerenreizen.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel YMCA Jongerenreizen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt YMCA Jongerenreizen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies