—————————————————————————–

YMCA Jongerenreizen Algemene Voorwaarden

1. Definities

—————————————————————————–

1.1. Activiteit: een door YMCA Jongerenreizen aangeboden of georganiseerde sportieve of recreatieve activiteit, indoor of outdoor, waarbij lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, inclusief eventuele handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van deze activiteit, zoals het geven van instructie of begeleiding, de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s) en het verzorgen van eten of drinken

1.2. Vakantie: De periode waarvoor de contractant met YMCA Jongerenreizen een overeenkomst is aangegaan. In deze periode zullen diverse soorten Activiteiten plaatsvinden op diverse locaties.

1.3. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van YMCA Jongerenreizen

1.4. Begeleide Activiteit: een Activiteit die door een Vertegenwoordiger van YMCA Jongerenreizen wordt begeleid.

1.5. Contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of derden een Overeenkomst sluit met YMCA Jongerenreizen

1.6. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een Activiteit en/of Vakantie.

1.7. YMCA Jongerenreizen: de wederpartij van de Contractant

1.8. YMCA Jongerenreizen Locatie: de locatie van YMCA Jongerenreizen waar de Vakantie plaatsvindt, zowel in binnen- en buitenland.

1.9. Onbegeleide Activiteit: een Activiteit die de Deelnemer geheel zelfstandig beoefent, zonder begeleiding en/of toezicht van een Vertegenwoordiger van YMCA Jongerenreizen.

1.10. Overeenkomst: overeenkomst tussen YMCA Jongerenreizen en de Contractant met betrekking tot een Vakantie. YMCA Jongerenreizen verbindt zich tot het verschaffen van een door haar aangeboden, van tevoren georganiseerde reis.

1.11. Overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals (burger)oorlog, terreur, natuurrampen en weersomstandigheden. Gelet op het feit dat door YMCA Jongerenreizen ook Activiteiten worden aangeboden die in de buitenlucht plaatsvinden en het feit dat (slechte) weersomstandigheden een grote invloed kunnen hebben op de veiligheid van de Deelnemers, rechtvaardigen weersomstandigheden te allen tijde een beroep op Overmacht.

1.12. Vertegenwoordiger: de persoon die door YMCA Jongerenreizen wordt ingeschakeld om de Vakantie en/of Activiteit voor te bereiden, te begeleiden, te ondersteunen of instructie te geven, zoals werknemers, vrijwilligers, zzp-ers en stagiaires.

2. Werkingssfeer

—————————————————————————–

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van YMCA Jongerenreizen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Aanvaarding door de Contractant of Deelnemer van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden blijkt uit een of meer van de navolgende handelingen: (i) digitale acceptatie via de website van YMCA Jongerenreizen, (ii) schriftelijke ondertekening van de Algemene Voorwaarden, (iii) betaling van de vergoeding die verschuldigd is ter zake van een Vakantie (iv) feitelijke deelname aan een Vakantie.

2.3. Het aanbod van YMCA Jongerenreizen is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de Contractant worden herroepen door YMCA Jongerenreizen, bijvoorbeeld wegens correctie van fouten in de berekening van de prijs of van andere fouten. De herroeping door YMCA Jongerenreizen zal zo spoedig mogelijk onder opgaaf van redenen plaatsvinden. De Contractant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel reeds betaalde gelden. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden YMCA Jongerenreizen nimmer.

2.4. Indien de Contractant (mede) namens een of meerdere Deelnemers een Overeenkomst heeft gesloten, dan is het de verantwoordelijkheid van de Contractant dat alle Deelnemers of leden van de groep de verplichtingen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden stipt nakomen en dat alle Deelnemers aan alle eisen voldoen die worden gesteld.

2.5. YMCA Jongerenreizen is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal YMCA Jongerenreizen de Contractant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de Contractant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Contractant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Contractant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

3. Veiligheid

—————————————————————————–

3.1. De Deelnemer stelt zich vooraf op de hoogte van de aard van de Vakantie en onderzoekt de risico’s die met de Vakantie gepaard gaan. De Deelnemer verplicht zich niet alleen oog te hebben voor zijn of haar eigen veiligheid, maar ook die van anderen.

3.2. De Deelnemer is verplicht om aan YMCA Jongerenreizen alle feiten en omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de Vakantie. YMCA Jongerenreizen mag volledig afgaan op de juistheid van de mededelingen van de Deelnemer omtrent de kennis, vaardigheden, ervaring, fysieke en mentale gesteldheid van de Deelnemer en de aanwezigheid en geldigheid van eventuele diploma’s en certificaten. Waaronder maar niet uitsluitend: gebruik van medicatie, bezit van een zwemdiploma etc.

3.3. De Deelnemer zal niet deelnemen aan een Activiteit indien hij niet in een goede lichamelijk en geestelijke gezondheid verkeert, alcohol of drugs heeft gebruikt, of medicijnen heeft ingenomen die de vaardigheid van de Deelnemer kunnen beïnvloeden. De Deelnemer verklaart dat hij aan Activiteiten kan deelnemen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

3.4. Een Deelnemer aan een Begeleide Activiteit zal alle instructies en aanwijzingen van de Vertegenwoordigers of de directie van YMCA Jongerenreizen aandachtig toe horen en deze nauwgezet opvolgen.

3.5. Gelet op de risico’s die verbonden kunnen zijn aan een Activiteit en het feit dat aan een Activiteit wordt deelgenomen door meerdere Deelnemers tegelijk, heeft YMCA Jongerenreizen te allen tijde het recht om een Deelnemer deelname aan een Activiteit te ontzeggen, als de Vertegenwoordiger of de directie van YMCA Jongerenreizen van mening is dat de veiligheid van de Deelnemer, Vertegenwoordigers of derden in gevaar is of dreigt te komen, of indien de lichamelijke of geestelijke conditie van de Deelnemer naar oordeel van YMCA Jongerenreizen onvoldoende is voor (verdere) deelname aan de Activiteit. Deze beslissing is uitsluitend ter beoordeling van YMCA Jongerenreizen en kan door de Deelnemer of Contractant niet ter discussie worden gesteld.

4. Onbegeleide Activiteit

—————————————————————————–

4.1. Een Deelnemer aan een Onbegeleide Activiteit, is zich volledig bewust van de gevaren en risico’s die inherent zijn aan deze Activiteit en is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid. De Deelnemer aan een Onbegeleide Activiteit in de buitenlucht is zelf verantwoordelijk voor een wijziging of staking van de Activiteit in verband met weersomstandigheden. De veiligheidsregels van artikel 3 zijn onverminderd van toepassing op deelname aan een Onbegeleide Activiteit.

5. Minderjarigen

—————————————————————————–

5.1. Een Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft voor deelname aan de Vakantie en eventuele Activiteiten de schriftelijke toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger nodig. In het geval de minderjarige Deelnemer deel uitmaakt van een groep, die is vertegenwoordigd door een Contractant, staat de Contractant ervoor in dat deze toestemming voor iedere minderjarige Deelnemer is verleend.

5.2. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger zal zich op de hoogte stellen van de specifieke eisen en veiligheidsregels die binnen YMCA Jongerenreizen op dat moment per leeftijdscategorie en mogelijk per Activiteit van toepassing zijn.

5.3. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk dat de minderjarige Deelnemer zich aan deze regels houdt. Deze veiligheidsregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

6. Materialen

—————————————————————————–

6.1. Indien de Deelnemer gebruik maakt van door YMCA Jongerenreizen ter beschikking gestelde of verhuurde materialen, zal de Deelnemer deze materialen uitsluitend gebruiken volgens de instructies van de Vertegenwoordigers van YMCA Jongerenreizen, en op een wijze die in overeenstemming is met de aard van het materiaal en het doel waartoe het ter beschikking is gesteld. YMCA Jongerenreizen is gerechtigd om bij de terbeschikkingstelling een borg of garantie van de Deelnemer te verlangen.

6.2. Eventuele gebreken aan de materialen zal de Deelnemer bij ontvangst gelijk melden. De Deelnemer zal geen wijzigingen aanbrengen in deze materialen of deze materialen aan derden in gebruik geven. Beschadiging, verlies of diefstal van materialen dient direct gemeld te worden bij YMCA Jongerenreizen. De Contractant of Deelnemer is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal indien die schade, verlies of diefstal het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de Deelnemer.

7. Promotiemateriaal

—————————————————————————–

7.1. YMCA Jongerenreizen houdt zich het recht voor om foto- of videomateriaal dat tijdens de Vakantie is gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk door de Deelnemer worden ingediend bij YMCA Jongerenreizen of vooraf aan de Vakantie reeds kenbaar zijn gemaakt.

7.2. YMCA Jongerenreizen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in of op foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld, samengesteld of uitgegeven.

8. Betaling en incasso

—————————————————————————–

8.1. De betalingsvoorwaarden worden vastgelegd in de Overeenkomst en kunnen per Vakantie verschillen.

8.2. Indien vorderingen van YMCA Jongerenreizen onbetaald worden gelaten en/of niet door YMCA Jongerenreizen via de automatische incasso geïnd kunnen worden, ontvangt de Contractant een eerste betalingsherinnering per post of per e-mail, met het verzoek het openstaande bedrag binnen een bepaalde termijn alsnog te voldoen.

8.3. YMCA Jongerenreizen is gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten in rekening brengen, met een minimum van EUR 25,-. Indien na de tweede betalingsherinnering het openstaande bedrag niet tijdig is ontvangen, staat het YMCA Jongerenreizen vrij de vordering over te dragen aan een incassobureau of deurwaarder. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Contractant. Voorts is YMCA Jongerenreizengerechtigd de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen, vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim is.

8.4. Vorderingen van YMCA Jongerenreizen waarvan de betalingstermijn is verstreken kunnen te allen tijde worden verrekend met een tegoed van de Contractant bij YMCA Jongerenreizen of een schuld van YMCA Jongerenreizen aan de Contractant.

8.5. YMCA Jongerenreizen heeft het recht om jaarlijks al haar prijzen te indexeren en/of aan te passen aan een stijging van kosten, lasten of heffingen, waaronder loonkosten en kosten opgelegd door of vanwege de overheid. YMCA Jongerenreizen zal een prijsstijging tijdig bekend maken.

8.6. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs aan de zijde van YMCA Jongerenreizen extra kosten of lasten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de Vakantie of op de Deelnemer en/of Contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de Contractant worden doorberekend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Het staat Contractant vrij om in een dergelijk geval de Overeenkomst te beëindigen.

9. Tussentijdse beëindiging, annulering of uitsluiting

—————————————————————————–

9.1. Indien de Contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft YMCA Jongerenreizen het recht de deelname van de Contractant (of van de Deelnemers die door de Contractant zijn vertegenwoordigd) aan de Vakantie uit te sluiten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval blijft de Contractant gehouden de overeengekomen prijs te betalen en bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen. Extra kosten die door YMCA Jongerenreizen worden gemaakt in verband met de uitsluiting zijn voor rekening van de Contractant.

9.2. YMCA Jongerenreizen kan een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan de Vakantie en ten opzichte van deze Deelnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de Deelnemer of Contractant de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, huis- en/of veiligheidsregels of instructies van Vertegenwoordigers niet nakomt. Voorts kan YMCA Jongerenreizen een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan de Vakantie indien de Deelnemer overlast bezorgt aan Vertegenwoordigers van YMCA Jongerenreizen of mededeelnemers, op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, zich naar mening van YMCA Jongerenreizen misdraagt of de goede sfeer rondom de Activiteit bederft, in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de YMCA Jongerenreizen niet kan worden gevergd dat de deelname aan de Activiteit wordt voortgezet. In dat geval blijft de Contractant gehouden de overeengekomen prijs te betalen en bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen.

9.3. Bij een voortijdig vertrek op initiatief van de Contractant of de Deelnemer is de volledige prijs voor de overeengekomen Activiteit verschuldigd, ook in het geval het vertrek een medische reden heeft.

9.4. In geval van Overmacht heeft YMCA Jongerenreizen het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de Contractant of een Deelnemer recht heeft op schadevergoeding. YMCA Jongerenreizen is verplicht de Contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opschorting of ontbinding op de hoogte te stellen. Gelet op de risico’s die inherent kunnen zijn aan een Vakantie en de veiligheid van de Deelnemers is het volledig aan YMCA Jongerenreizen om te bepalen of een Vakantie doorgang kan vinden in geval van Overmacht.

9.5. YMCA Jongerenreizen heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien voor een Vakantie het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal zonder dat de Contractant of een Deelnemer recht heeft op schadevergoeding. YMCA Jongerenreizen zal dit binnen een redelijke termijn voor aanvang van de Vakantie melden bij de Contractant.

9.6. In geval van annulering door de Deelnemer of Contractant kunnen kosten in rekening worden gebracht, overeenkomstig de annuleringsregeling die op de betreffende Vakantie van toepassing is.

10. Wijziging van de Overeenkomst

—————————————————————————–

Indien YMCA Jongerenreizen door gewichtige omstandigheden over moet gaan tot wijziging van de Overeenkomst zal hij de Contractant een gelijkwaardig en passend alternatief aanbieden. Indien de Contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan YMCA Jongerenreizen te melden. De Contractant is bij afwijzing niet verplicht het gedeelte van de overeengekomen prijs te voldoen die betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de Vakantie, als het door YMCA Jongerenreizen aangeboden alternatief naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet als een gelijkwaardig en passend alternatief kan worden aangemerkt. Dit artikel geldt ook indien sprake is van een situatie die als Overmacht kan worden aangemerkt.

11. Klachten, meldplicht en geschillenbeslechting

—————————————————————————–

11.1. Indien de Deelnemer of Contractant een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij dit onmiddellijk te melden bij YMCA Jongerenreizen, zodat er in overleg direct een passende oplossing kan worden getroffen. Indien de klacht op dat moment niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer of Contractant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de Vakantie schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan YMCA Jongerenreizen.

11.2. De Deelnemer zal een ongeval of incident onmiddellijk melden bij YMCA Jongerenreizen. In het geval sprake is van letselschade zal de Deelnemer YMCA Jongerenreizen op de hoogte houden van de aard van het letsel en het verloop van het herstel, voor zover privacyregels dat toelaten. De Deelnemer zal op verzoek van YMCA Jongerenreizenzijn volledige medewerking verlenen aan een onderzoek naar het ongeval of incident door deskundigen.

11.3. Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

12. Aansprakelijkheid

—————————————————————————–

12.1. De kans op ongevallen of incidenten is inherent aan de Vakantie en Activiteiten die door YMCA Jongerenreizen worden aangeboden. YMCA Jongerenreizen heeft een inspanningsplicht om de veiligheid van Deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. Bedrijfseconomisch gezien kan YMCA Jongerenreizen haar activiteiten alleen aanbieden indien zij haar aansprakelijkheid voor schade (waaronder zaakschade en personenschade) kan beperken op de wijze zoals in dit artikel omschreven.

12.2. In geval van Begeleide Activiteit is YMCA Jongerenreizen uitsluitend aansprakelijk voor de schade van een Deelnemer of Contractant indien die schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld of ernstig verwijtbaar handelen van een Vertegenwoordiger of de directie van YMCA Jongerenreizen.

12.3. Deelname aan een Onbegeleide Activiteit is te allen tijde op eigen risico van de Deelnemer. YMCA Jongerenreizen is niet aansprakelijk voor de schade die door de Deelnemer of Contractant tijdens een Onbegeleide Activiteit binnen of buiten een YMCA Jongerenreizen Locatie is geleden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval. Dit geldt ook voor de Deelnemer of Contractant die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en met toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger deelneemt aan een Onbegeleide Activiteit.

12.4. De aansprakelijkheid van YMCA Jongerenreizen voor de schade die door de Deelnemer of Contractant is geleden, binnen of buiten een YMCA Jongerenreizen Locatie, tijdens een Activiteit die wordt begeleid door een eigen instructeur of begeleider van de Contractant, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.5. YMCA Jongerenreizen is niet aansprakelijk in het geval de Deelnemer, Contractant of een derde handelingen heeft verricht of nagelaten, die hebben bijgedragen aan het ontstaan of vergroten van de schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan een schending, overtreding of niet-nakoming door de Deelnemer van één of meer van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden.

12.6. YMCA Jongerenreizen is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van de Deelnemer of Contractant, waaronder in ieder geval wordt verstaan winst, – loon, – of omzetderving.

12.7. YMCA Jongerenreizen is niet aansprakelijk voor de schade van de Deelnemer of Contractant indien de schade het gevolg is van een omstandigheid die als Overmacht kan worden gekwalificeerd.

12.8. De Deelnemer of Contractant is aansprakelijk voor de schade van YMCA Jongerenreizen of derden die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of verwijtbaar gedrag van de Deelnemer of Contractant. De Contractant of de Deelnemer is gehouden deze aansprakelijkheid te verzekeren.

12.9. YMCA Jongerenreizen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de Contractant of de Deelnemer.

12.10. Onverminderd de overige aansprakelijkheidsbeperkingen is YMCA Jongerenreizen nimmer aansprakelijk voor de schade van de minderjarige Deelnemer of Contractant, indien de Activiteit plaatsvindt onder directe begeleiding of toezicht van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Deelnemer of Contractant.

12.11. De bedragen die de Deelnemer of Contractant eventueel heeft of zal ontvangen uit hoofde van een (ongevallen)verzekering zullen in mindering worden gebracht op de uitkering van schade door YMCA Jongerenreizen aan de Deelnemer of Contractant.

12.12. De aansprakelijkheid van YMCA Jongerenreizen is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door YMCA Jongerenreizengesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat YMCA Jongerenreizen onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt. Als er geen dekking is onder een door YMCA Jongerenreizen afgesloten verzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000,- per gebeurtenis, waarbij met elkaar samenhangende ongevallen of incidenten als één ongeval of incident zullen worden beschouwd. In afwijking van het voorgaande is de aansprakelijkheid voor schade, die de Contractant of Deelnemer op grond van een Overeenkomst lijdt, terwijl er geen dekking is onder een door YMCA Jongerenreizenafgesloten verzekering, beperkt tot driemaal het bedrag van de reissom. De limieten in dit artikel zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van YMCA Jongerenreizen.

12.13. De Contractant die een Overeenkomst heeft gesloten die (mede) betrekking heeft op andere Deelnemers dan de Contractant zelf, vrijwaart YMCA Jongerenreizen van vorderingen van deze Deelnemers, voor zover die kunnen leiden tot een hogere aansprakelijkheid voor YMCA Jongerenreizen, dan wanneer YMCA Jongerenreizen direct een Overeenkomst zou hebben gesloten met deze Deelnemers.

12.14 YMCA Jongerenreizen adviseert Deelnemers om een passende reisverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering en/of zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen worden niet automatisch door YMCA Jongerenreizen afgesloten voor Deelnemers. Op expliciet verzoek van de Deelnemer en/of Contractant, kunnen verzekeringen eventueel via YMCA Jongerenreizen worden afgesloten voordat de Vakantie aanvangt.

13. Vakantie

—————————————————————————–

13.1.  Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal YMCA Jongerenreizen de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij aan de Contractant of Deelnemer bekend gemaakt, zodra deze bij YMCA Jongerenreizen bekend is. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van de verschillende vervoersonderdelen worden indien mogelijk vermeld in de reisbescheiden die aan de Deelnemer worden verstrekt.

13.2. Bij een Activiteit en/of Vakantie in het buitenland is het de verantwoordelijkheid van iedere Deelnemer dat hij in het bezit is van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting, en tevens dat hij tijdig voor het vertrek nagaat of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd. Indien de Deelnemer wegens het gemis van een benodigd document of het niet voldoen aan een formaliteit niet aan (een deel) van de Vakantie en/of Activiteiten kan deelnemen is YMCA Jongerenreizen niet aansprakelijk.

13.3. De Deelnemer of Contractant wordt geadviseerd om op eigen kosten een reisverzekering af te sluiten welke een adequate dekking geeft voor de betreffende Vakantie. In geval van annulering kunnen aan de Contractant en Deelnemer kosten in rekening worden gebracht. De Deelnemer of Contractant is zich ervan bewust dat hij dit risico zelf dient af te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. YMCA Jongerenreizen is niet aansprakelijk voor zover de Contractant of Deelnemer zijn Schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.

13.4. Onverminderd de mogelijkheid om een beroep te doen op Overmacht is YMCA Jongerenreizen gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige, de Contractant onverwijld meegedeelde omstandigheden. Indien de wijziging een wezenlijk punt van de Overeenkomst betreft kan de Contractant deze wijziging afwijzen. Indien de wijziging geen wezenlijk punt betreft, kan de Contractant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging de Contractant of Deelnemer tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Gelet op de aard van de Vakantie en Activiteiten die door YMCA Jongerenreizen in het kader van een Overeenkomst worden georganiseerd, zullen de in dit artikel genoemde begrippen als volgt worden gedefinieerd:

  1. onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: weersomstandigheden, de lichamelijke of geestelijke conditie van de Deelnemers of de Verantwoordelijke, onmogelijkheid om op de beoogde bestemming te overnachten, de staat waarin de voorgenomen route zich bevindt, oorlog of terreurdreiging, of iedere andere omstandigheid waardoor het naar het uitsluitende oordeel van YMCA Jongerenreizen niet verantwoord is om de Vakantie en/of Activiteit door te laten gaan of ongewijzigd te voltooien;
  2. van een wijziging op een wezenlijk punt is uitsluitend sprake indien de gewijzigde Vakantie niet vergelijkbaar is met de oorspronkelijke Vakantie en een volledige andere beleving en/of ervaring aan de Deelnemer geeft, terwijl de Deelnemer van tevoren ook niet is geïnformeerd over het feit dat de Vakantie mogelijk kan worden aangepast.

13.5. YMCA Jongerenreizen is gerechtigd tot twintig dagen voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Contractant is in een dergelijk geval gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren.